Finbort Oy tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Jämsän Finbort Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.5.2018.

§1 Rekisterinpitäjä
Jämsän Finbort Oy
Itsenäisyydenkatu 12-14
33500 Tampere
finbort@elisanet.fi

§2 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Juha Uusitalo
finbort@elisanet.fi
0400840575

§3 Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri. Finbort Oy:n tietosuojakäytäntö koskee seuraavia kategorioita:
-luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka käyttävät Finbort Oy:n palveluita
-luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka ottavat yhteyttä Finbort Oy:öön sähköpostin tai verkkosivujen kautta.
-luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka tilaavat tuotteita Finbort Oy:n verkkokaupasta
-luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka työskentelevät Finbort Oy:lle tai hakevat töitä Finbort Oy:ltä

§4 Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
-henkilön suostumus
-sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
-rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde tai työsuhde).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asikassuhteen ylläpito ja kehittäminen, asiakaskokemuksen kehittäminen, markkkinointi ja Finbort Oy:n sisäiset tutkimukset asiakaskokemuksista. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

§5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavien tiedostojen tiedot voivat sisältää seuraavia henkilötietoja: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset verkkokaupassa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot kuten allergiat ja hoitojen suoritukseen vaikuttavat terveydelliset tiedot.

§6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa tietojenluovutus tapahtuu asiakkaan ym. toimesta. Teidonkeruuseen voidaan käyttää myös evästeitä ja muuta teknologiaa.

§7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle käsiteltäväksi Suomen henkilötietolain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain mukaisesti.

Mahdolliset tahot, joille tietoja voidaan luovuttaa ovat Finbort Oy:n osakkuusyhtiöt ja työntekijät, kolmannet osapuolet kuten pilvipalveluiden tarjoajat sekä tahot, jotka auttavat Finbort Oy:tä täyttämään sen lakisääteiset velvoitteet.

§8 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti niin fyysisesti, elektronisesti kuin hallinnollisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti, mutta huomautamme että verkkopalvelut eivät ole aina turvallisin vaihtoehto. Finbort Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

§9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

§10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja- asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöiseti kuukauden kuluessa).

Top